header image

Dokumentide ja käsikirjade kogu

Loendur

Kavastu mõisamaast eraldatud koha plaan

Auhinnatunnistus seemnevilja näituselt.Seisuga 31.12.2015. a oli dokumentide ja käsikirjade kogus 11943 säilikut. Kogu sisaldab mitmekesist materjali tsaariajast, eelmisest iseseisvusajast, saksa okupatsiooniperioodist, nõukogude perioodist ning ajajärgust pärast iseseisvuse taastamist. Nad puudutavad maaparandust, taimekasvatust, aiandust, mesindust, loomakasvatust, põllumajanduslike organisatsioonide tegevust, põllumajanduspoliitikat, põllumajandusharidust, teadustööd ning muidki põllumajandusega seotud valdkondi. Eriti mitmekesine on dokumentide valik. Nimetagem siin talude ostu-müügilepinguid, majapidamisraamatuid, talukaarte, maaparandusplaane, auhinnatunnistusi, isikudokumente jpm. Käsikirjalistest materjalidest on silmapaistvamad põllumajandusteadlaste uurimistööd, Maaülikooli üliõpilaste diplomitööd, koduuurimuslikud tööd ning kirjapandud mälestused.

Olulise osa moodustavad talude käekäiku kajastavad materjalid tsaariajast kuni nõukogude perioodi algaastateni, mis sisaldavad peamiselt dokumente, kuid ka mälestusi ja uurimistöid. Analoogilisi materjale on ka nõukogudeaegsete majandite kohta. Rohkesti dokumente ja käsikirjalist materjali on põllumajanduses silma paistnud isikute kohta. Nimetagem siin põllumajandusteadlasi Jaan Mägi, Osvald Hallikut, Elmar Hallerit, August Miljanit, Peeter Kuttit, Jüri Kuuma, mitmekülgse tegevusega silma paistnud põllutööinstruktorit Ado Johansoni, puuviljandusteadlast Kalju Kaske, teenekat loomaarsti Aksel Kabritsat, tuntud põllumajanduslike teemade uurijat ja populariseerijat Eino Pillikset ning paljusid teisi. Vägagi põhjalikult on esindatud maaparandusega seotud temaatika, mis sisaldab rohkesti dokumente ja uurimusi. Uurimistöödest olgu nimetatud Leo Rinne, Evald Tominga, Gustav Isotamme ning Jüri Kuuma käsitlused. Ainulaadsed on Eesti Sordiparanduse Seltsi, Roela – Altserva Maanaiste Seltsi, Eesti Loomaarstide Koja, Haanja Maanoorte Ringi jmt organisatsioonide dokumendid. Viimasel ajal on kogu täienenud meie lähiminevikku puudutavatel teemadel, nagu põllumajandusreform 1992. a, nõukogudeaegsed põllumajandustöötajad sh naismehhanisaatorid, talude käekäik, saksa okupatsioon 1941 – 1944. Need materjalid sisaldavad mälestusi, uurimistöid ning rohkearvuliselt dokumente, eriti taludokumente.

Info museaalide kohta on kättesaadav Eesti Muusemide Veebiväravast www.muis.ee