header image

Arengukava

Loendur

Kinnitatud Eesti Põllumajandusmuuseumi
Teadusnõukogu koosolekul 31.05.2011.a.

 Eesti Põllumajandusmuuseumi arengukava
aastateks 2011–2015

 

Sissejuhatus

Eesti Põllumajandusmuuseumi arengukava analüüsib muuseumi hetkeolukorda, seab muuseumi  strateegilised eesmärgid, olulised tegevused ja vajalike investeeringute kava aastateks 2011–2015.

Eesti Põllumajandusmuuseumi arengukava koostamisel on lähtutud viidetes nimetatud dokumentidest. Ülevaate muuseumi arengukava täitmisest aastatel 2006–2010 esitati muuseumi teadusnõukogu liikmetele 4. mail 2010 toimunud koosolekul, kus hinnati muuseumi tegevus arengukava elluviimisel tulemuslikuks ning tehti ettepanekuid tegevuskava täiendamiseks. Muuseumi direktor on osalenud eelnevatel aastatel Põllumajandusministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendusvaldkonna arengukava töökoosolekutel ning teinud ettepanekuid põllumajandusmuuseumi(te) strateegiliste eesmärkide kavandamiseks (ettepanekutega on ka arvestatud).

I Eesti Põllumajandusmuuseum on Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev keskmuuseum ja ministeeriumi hallatav riigiasutus, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, riiklikest arengukavadest ning muuseumi põhimäärusest.

Põhimäärusest tulenevateks ülesanneteks on: eesmärgiliste tegevuste kaudu koguda, säilitada, uurida ja tutvustada avalikkusele põllumajanduse ja maaeluga seonduvat rikast kultuuripärandit.

Muuseumi missiooniks on: kaasaaitamine maaelu- ja põllumajandusvaldkonna omanäolisuse säilitamisele ja arendamisele Euroopa ja maailma kultuuripärandi osana. Hoida maakultuuri järjepidevust ning olla minevikukogemuse siduja tulevikuga.

Selleks tutvustab muuseum näituste, trükiste ja muuseumiprogrammide abil mineviku põllumajanduse kõrval ka uusi suundi ja arenguid põllumajanduses ning selgitab põllumajanduse ja maaelu olulisust ühiskonnale laiemalt,  väärtustab põllumajandusharidust koostöös vastavate uurimis- ja õppeasutuste, erinevate organisatsioonide ning üksikisikutega.

Muuseumi visiooniks on: kujuneda üleriigiliselt ja rahvusvaheliselt tunnustatud põllumajanduse ja maaelu tutvustavaks keskmuuseumiks, maakultuuri- ja turismikeskuseks ning olla põllumajandusteaduse ja -hariduse ning maaelu väärtustaja ja maine kujundaja.

II Tegevusvaldkonna kirjeldus

Eesti Põllumajandusmuuseumi tegevus kuulub Põllumajandusministeeriumi teadus- ja arendusvaldkonda, mille eesmärkidest lähtuvalt on muuseumi lähiaja suundumusteks vastavate tingimuste ja võimaluste loomine maamajanduserialade populariseerimiseks, kutseoskuste parendamiseks ning elukestva õppe pakkumiseks.

III  Hetkeolukorra analüüs

Arvestades muuseumi infrastruktuuri mahajäämust, hoidlate ja ekspositsioonihoonete kaasaja nõuetele mittevastavust, pöörati aastatel 2006–2010 eelisjärjekorras tähelepanu infrastruktuuri parendamisele ning vajaliku projektdokumentatsiooni koostamisele.

2. juulil 2010 avati renoveeritud ekspositsioonihoones nr 1 (endine Tall) uus püsiekspositsioon „Põllumajanduse ja maaelu areng Eestis läbi sajandite”, rahastajateks Euroopa Regionaalarengu Fond piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest ja Põllumajandusministeerium. Erivajadustega inimestele tagati ligipääsetavus uuele interaktiivsele püsiekspositsioonile invalifti abil ning vaegnägijatele loodi ekspositsiooni tutvustavad materjalid punktkirjas. Muuseumi püsiekspositsioon annab ülevaate põllumajanduse ja maaelu arengust Eestis esiajast tänapäevani ning väärtustab ja tutvustab maaelu arengut ka neile, kes igapäevaselt põllumajandusega kokku ei puutu. Kultuuriministeeriumi juures tegutsev muuseuminõukogu tunnustas muuseumikollektiivi tööd kõrgeima auhinnaga „parima uue või renoveeritud muuseumi või uuendatud püsiekspositsiooni auhind – Muuseumirott 2010”.

2007. aastast on muuseum pakkunud praktikavõimalusi erinevates kutse- ja kõrgkoolides õppivatele noortele (sepa- ja metallitöö, puidu restaureerimine). Restauraatorite töötingimuste parendamiseks ja erialase praktikabaasi toimimiseks on vaja renoveerida töökojad ning ehitada töökojale juurdeehitus suuremõõduliste põllutöömasinate jt museaalide konserveerimiseks ja restaureerimiseks ning restauraatorite olmetingimuste parandamiseks.

Kogude arvelevõtmisel ja kirjeldamisel mindi üle andmebaasilt KVIS andmebaasile MuIS, raamatukogu hakkas kasutama andmebaasi URRAM. Viidi läbi inventuurid kõikides kogudes museaalide olemasolu ja seisundi määramiseks.

Alustati fotokogu digiteerimist, restaureeriti filmikogu. Lähimineviku kogumiseks korraldati fotode kogumisvõistlus „Fookuses on maamajandus“ (2006), pärimusliku ajaloo kogumisvõistlused „Maanaine ajas ja ruumis“ (2009) ja „Maamehe ramm ja vägi“ (välja kuulutatud 2010, jätkub). Kogumistööd takistab ebapiisav hoidlapind. Praegu on hoidlates kütmata põrandapinda 953 m2, köetavat pinda 98 m2; riiulipinda kütmata hoidlas 895 m2, köetavat 199 m2; välitingimustes näituseväljak 1325 m2. Seoses kaasaegsete nõuetekohaste hoidlate puudumisega on vaja ehitada uus avatud näitusehall, et tagada unikaalse põllumajandustehnika (aurumasinad, lokomobiilid) jt museaalide nõuetekohane säilitamine ja avalikkusele tutvustamine. Fotokogu ruum ja fotolabor vajavad sisustamist.

Muuseumi arengu uute suundade tagamiseks on planeeritud uuele maa-alale (0,66 ha) rajada Näidistalu, kuhu kuulub näidispõld erinevate põllu- ja aiakultuuride tutvustamiseks, näidislaut taluloomadele, popsitare, suitsusaun ja püstkoda/suveköök talurahva olme- ning tervishoiukultuuri tutvustamiseks. Nimetatud tegevuste elluviimiseks kirjutati  projekt Eesti Põllumajandusmuuseumi tervikliku väljaarendamise IV etapp, projekti „Tänapäeva keskkonna- ja põllumajanduse arengusuundade tutvustamine läbi mineviku kogemuse” raames, mis esitati rahastamiseks ERF piirkondade konkurentsivõime meetmest 2010. aasta augustis.

Vastavalt Rahandusministeeriumi määrusele „Riigi lubatud heitgaaside ühikutega kauplemisest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord” (vastu võetud 06.12.2010 nr 63 – RT I, 13.12.2010,7) rahastatakse ekspositsioonihoone nr 8 (endine laut) renoveerimist 754 157,45 € (11,8 milj. krooni) ning  vastavalt Rahandusministeeriumi määrusele „Riigi lubatud heitgaaside ühikutega kauplemisest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord” (vastu võetud 22.12.2010 nr 75 – RT I, 30.12.2010,24) rahastatakse ekspositsioonihoonete nr 3 (endine Tõllakuur) ja ekspositsioonihoone nr 4 (Linamaja) ning muuseumi peahoone renoveerimist (endine häärber) 626 335 € (9,8 milj. krooni) ulatuses vastavalt koostatud ja Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud investeeringukavadele. Renoveeritud ekspositsioonihoonetes on vaja uuendada püsiekspositsioonid „Linast linaseni” ja „Kodulind” ning koostada ja avada uusi ekspositsioone. Ekspositsioonihoone nr 8 ja nr 4 renoveerimisel luuakse nõuetekohased säilitamistingimused seal asuvatele fondidele ja ekspositsioonidele. Paranevad töötajate töötingimused.

Aktiviseerunud on ajutiste näituste koostamine ja eksponeerimine, s.h tegevus erinevate muuseumiprogrammide läbiviimisel. Muuseumiprogrammid  täiendavad ekspositsioone ja näitusi, pakkudes aktiivõppe võimalusi. Näitusi ja programme on eksponeeritud mitmel pool Eestis ja välismaal, samuti on toodud välisnäitusi muuseumisse.

Põllumajandusministeeriumi rahastamisel viiakse edukalt läbi alates 2007. aastast programmi „Rukkileib meie laual” (2007–2010 osales 20 773 õpilast). Uuteks tegevusteks olid avalike konkursside „Maanaine ajas ja ruumis” ning „Maamehe ramm ja vägi” algatamine. 

Põllumajandusalase teadustöö ja uurimistegevuse arendamiseks sõlmiti 2008. aastal koostöölepingud Eesti Maaülikooliga, Jõgeva Sordiaretuse Instituudiga, Jõgeva Vallavalitsusega. On korraldatud erinevaid temaatilisi teaduskonverentse (koos avaldatud teesikogumikega) ja teaduspäevasid, loenguid üliõpilastele (põllumajandusajalugu, leib, mesi ja toidukultuur, toiduainete taimne toore). 2009. aastast korraldatakse noorteadlaste konverentse. Töötajad osalevad teoreetilistes reedeseminarides muuseumis ning konverentsidel ja koolitustel väljaspool muuseumi.

Oluline samm on eelretsenseeritava aastaraamatute sarja loomine. Osaleti Põllumajandusministeeriumi haldusala muuseumite toimetistesarja koostamisel, valmistati ette näituste katalooge ja õppematerjale näitusekülastajatele ning programmides osalejatele.

Muuseum on MTÜ Eesti Maaturism liige. Aktiivsemalt tuleks kasutada erinevaid võimalusi turismipakettide väljatöötamiseks lähiümbruse hotellidega, turismiinfokeskustega ja maaturismiettevõtjatega, muuseumitega (näit Postitee, Ilmatsalu motell, Avinurme Elulaadikeskus, Sibulatee, Rukkitee). 

Rahvusvahelise koostöö arendamiseks osaletakse liikmesorganisatsioonina Ülemaailmse Põllumajandusmuuseumide Assotsiatsiooni (AIMA) tegevuses mitmesuguste koostööprojektide elluviimisel. Alates 2006. aastast on korraldatud põllumajandusministeeriumi haldusalas olevatele muuseumite töötajatele enesetäiendamiseks ja kogemuste saamiseks õppereise (Ungari, Eesti, Soome, Šveits, Norra, Prantsusmaa, Poola, Taani).

IV Muuseumi strateegilised eesmärgid

Eesmärk 1: Infrastruktuuri kaasajastamine, kvaliteetse tööjõu järelkasvu tagamine, maakultuuripärandi säilitamine. 

Eesmärk 2: Eesmärgipärane kogumistöö, museaalide kirjeldamine andmebaasis MuIS.

Professionaalne konserveerimis- ja restaureerimistegevus.

Eesmärk 3: Tulemuslik teadustegevus, põllumajandusajaloo alase õppetöö läbiviimine.

Eesmärk 4: Tänapäeva keskkonna ja põllumajanduse uute arengusuundade ja kaasaegse tehnoloogia tutvustamine näituste ja erinevate muuseumiprogrammide kaudu juba koolieelikutele, kuid eeskätt põhikooli-  ja gümnaasiumiõpilastele, äratamaks neis huvi maamajanduserialade vastu. Eesti toidukultuuri tutvustamine ning traditsioonide säilitamine. Turismialase tegevuse arendamiseks koostööpakettide sõlmimine.

Eesmärk 5: Erialase koostöö arendamine ka rahvusvahelisel tasemel (näitused, konverentsid, seminarid, ühisprojektid). Muuseumi kui organisatsiooni ning töötajate professionaalsuse saavutamiseks erialaste koolituste, õppepäevade, seminaride ja õppereiside korraldamine.

V Olulisemad tegevused eesmärkide saavutamiseks , mõõdikud ja indikaatorid

1. Infrastruktuuri kaasajastamine, kvaliteetse tööjõu järelkasvu tagamine, maakultuuripärandi säilitamine.

JRK OLULISEM TEGEVUS  VAHETU TULEMUS
1.1 Muuseumi hoonete renoveerimine.Juurdeehituste ja uue näitusehalli ehitamine  museaalide nõuetekohaseks restaureerimiseks, uurimiseks ja  säilitamiseks ning avalikkusele eksponeerimiseks kaasaegsetes tingimustes. Hooned renoveeritud.Töötajatele on loodud kaasaegsed töötingimused ning museaalidele tagatud nõuetekohased  säilitamis- ja eksponeerimistingimused.
1.2 Professionaalse restaureerimisalase tegevuse arendamine. Kaasaegsed praktikabaasid.Koolitajate kvalifikatsiooni tõus. Haritud järelkasvu tagamine põllu- ja maamajandussektoris. Põllukultuuride kasvatamine.
1.3. Looduskaitsealuse mõisapargi rekonstrueerimine Looduskaitsealune mõisapark rekonstrueeritud vastavalt projektile.
1.4. Väliterritooriumi valgustuse ning territooriumi ümbritseva aia paigaldamine. Territooriumi valgustus ning metallaed paigaldatud riigivara säilimise tagamiseks.
1.5. Põllumajandustehnika ostmine maaharimiseks. Vajalik tehnika soetatud.
1.6. Tegevuskava „Tööjõuressursi arendamine maamajandussektoris aastatel 2009–2013” tegevuste rakendamine. Haritud järelkasvu tagamine põllu- ja maamajandussektoris.

2. Eesmärgipärane kogumistöö, museaalide kirjeldamine andmebaasis MuIS, professionaalne restaureerimistegevus.

2.1. Põllumajandusmuuseumidega ühtsete kogumissuundade väljatöötamine. Eesmärgipärane kogumistöö. 
2.2. 2011–2015 keskseks kogumisteemaks on omandi- maa- ja põllumajandusreform.Kogutakse eesmärgipäraselt välitööde, intervjuude ja kogumisvõistluste vahendusel põllumajandustegevust ja põllumajandustöötajaid puudutavat ainestikku. Küsitluskavad koostatud, levitatud, omandi- maa- ja põllumajandusreformi kogumiseks üleskutsed avaldatud,  kogumisaktsioon algatatud, ekspeditsioonid korraldatud.
2.3 Jätkub allikmaterjalide ja kogude süstematiseerimine, teaduslik kirjeldamine ja kandmine infosüsteemi MuIS. Digitaalne muuseumidevaheline infosüsteem MuIS on rakendunud ja aktiivses kasutuses ning kättesaadav ka rahvusvahelisel tasandil.
2.4. Jätkub raamatukogu säilikute kandmine infosüsteemi URRAM ja raamatukogu arendamine, URRAMi vahendusel teenindatakse lugejaid kõikjal Eestis ja välismaal. Kultuuriministeeriumi ja Urania Com OÜ poolt arendatav veebipõhine süsteem URRAM võimaldab lugejatel ligipääsu muuseumi raamatukogule.
2.5. Kogudes inventuuride korraldamine. Inventuurid teostatud.
2.6. Kodulehekülje  kvaliteedi tõstmine  sh kättesaadavus  võõrkeeles ja erivajadustega inimestele. Kodulehekülg uuendatud ja tõlgitud võõrkeeltesse ning kättesaadav ka erivajadustega inimestele.

 3. Tulemuslik teadustegevus, põllumajandusajaloo alase õppetöö läbiviimine

3.1. Muuseumi teadustegevuse tulemuslik arendamine. Teadustöö peamine uurimisteema aastail 2011–2015 on XX sajandi majandusreformid (omandi-, maa- ja põllumajandusreformid) ja nende mõju maaelule. Teadustöö väljunditeks on populariseerivad ja teadusüritused (konverentsid, seminarid, teadus- ja infopäevad, loengud), populariseerivad ja teadusartiklid ning ettekannete teesid.
3.2. Interdistsiplinaarsete teaduskonverentside, teaduspäevade ja seminaride korraldamine põllumajandusteadlaste ja maaelu probleemide tutvustamiseks. Teadusüritused korraldatud, põllumajandusteadlaste tegevust tutvustatud, maaelu probleemidele laiema üldsuse tähelepanu juhitud ja diskussioon tekitatud.
3.3. Põllumajanduse arengusuundade, maaeluprobleemide, sh uue püsiekspositsiooni teemade tutvustamiseks koostatakse interdistsiplinaarseid ettekandeid ja loenguid, avaldatakse arvestatavates teadusväljaannetes teadusartikleid ning koostatakse trükiseid. Ettekandeid ja loenguid peetud nii muuseumis kui väljaspool, artiklid avaldatud arvestatavates teadusväljaannetes, aastaraamat ja konverentside teesid välja antud, kogud publitseeritud.
3.4. Põllumajandusajaloo piiride avardamiseks arendatakse koostööd eriala, teadusajaloo- ja filosoofiaseltsidega. Toimiv koostöö, mis tagab interdistsiplinaarsed ja üldsust huvitavad kaastööd väljaannetele ja ettekanded teadusüritustele.
3.5. Töötatakse läbi ja süstematiseeritakse kogutud materjali ja küsimustikele saabunud vastuseid ja kasutatakse teadustöös. Maaeluga seotud küsimustikele saabunud vastused analüüsitud ja teadustöös kasutatud.
3.6. Põllumajandusajaloo, toiduainete taimse toorme ja toidukultuurialase õppetöö läbiviimine Eesti Maaülikooli üliõpilastele, kasutades muuseumi ekspositsioone ja fonde. Osaletakse õppetöö läbiviimisel Maaülikooli üliõpilastele.
3.7. Põllumajandusteaduse ja maaelu kajastamisel edendatakse populariseerivat tegevust, arvestades erinevate sihtrühmadega.  Peetud populariseerivaid ettekandeid, loenguid, osaletud vastavatel üritustel, koostatud maaelu tutvustavaid materjale. Hõlmatud uusi huvigruppe.

 4. Tänapäeva keskkonna ja põllumajanduse uute arengusuundade ja moodsa tehnoloogia tutvustamine näituste ja erinevate muuseumiprogrammide kaudu juba koolieelikutele, kuid eeskätt põhikooli-  ja gümnaasiumiõpilastele, äratamaks neis huvi maamajanduserialade vastu. Eesti rahvusliku ja kaasaegse toidukultuuri tutvustamine ning traditsioonide säilitamine. Turismialase tegevuse arendamiseks koostööpakettide sõlmimine.

4.1. Aktiivselt arendatakse ajutiste ja püsinäituste koostamist koostöös haridus- ja uurimisasutustega, rõhuasetusega erinevatele sihtrühmadele interaktiivse osalemisvõimaluse pakkumisega. Näituste juurde arendatakse spetsiaalseid maaelu ja põllutöid tutvustavaid muuseumiprogramme koos töövihikute ja infomaterjalidega. Teaduslikel alustel väljatöötatud ekspositsioonid ja näitused, haridusprogramme rakendatud koolide õppetegevuses.
4.2. Tutvustakse tänapäeva keskkonna- ja põllumajanduse uusi arengusuundasid, põllumajanduslikke tegevusi ning muutusi maaelus. Koostöös haridus- ja uurimisasutustega teaduslikel alustel põhinevate ühisnäituste ja -tegevuste korraldamine tänapäeva keskkonna ja põllumajanduslike uute tegevuste   tutvustamiseks. Publitseeritud on turismialased väljaanded, korraldatud näitused ja  teabepäevad, läbi viidud muuseumiprogrammid.
4.3. Korraldatakse traditsioonilisi teemakohaseid suurüritusi ja teemapäevasid. Uute sihtgruppide hõlmamine, traditsioonide hoidmine ja tutvustamine laiemale üldsusele.
4.4. Suurt tähelepanu pööratakse rahvusliku toidukultuuri tutvustamisele ja tervisliku omamaise toidu traditsioonide reklaamimisele ja säilitamisele. Koostöö arendamine EMÜ-ga (Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudiga, Veterinaarmeditsiini ja Loomakasvatuse Instituudi toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonnaga). Üliõpilastele praktikabaasi loomine
4.5. Arendatakse välja uusi haridusprogramme koolidele, edendatakse muuseumis koolidele maaelu, toidukultuuri näidistundide ja õppetegevuse väljatöötamist. Maaelu ja toidukultuuri tutvustamine erinevate sihtrühmadele, eneseteostusvõimaluste pakkumine „käed-külge” muuseumiprogrammides (sh maa- ja põllutöid tutvustavad programmid).
4.6. Tähelepanu pööratakse turismimustrites osalemisele, valmistatakse ette turismialaseid programme erinevatele rahvusrühmadele, väljaandeid, erinäitusi ja teabepäevasid sise- ja välisturismi vajaduste rahuldamiseks; osaletakse messidel. Osaletud messidel sise- ja välisturistide kutsumiseks muuseumi. Edukas välisturismialalne koostöö.
4.7. Näidistalu ja -põllu rajamine Vanade kultuuride ja töövõtete arengu tutvustamine.

 5. Erialase koostöö arendamine ka rahvusvahelisel tasemel (näitused, konverentsid, seminarid, ühisprojektid). Muuseumi kui organisatsiooni ning töötajate professionaalsuse saavutamiseks erialaste koolituste, õppepäevade, seminaride ja õppereiside korraldamine.

5.1. 2011–2015 laiendatakse sise- ja välismaist koostööd Eesti maakultuuripärandi tutvustamiseks, samuti pööratakse tähelepanu lõimumisele rahvusvahelises muuseumivõrgustikus. Suurenenud on võimalus Eesti maakultuuripärandi tutvustamiseks ja lõimumiseks  rahvusvahelises muuseumivõrgustikus.
5.2. Haridus- ja muuseumialase koostöö jätkamine rahvusvahelisel tasandil erialaorganisatsioonide ja koostööpartnerite vahendusel, sh koostöö edendamine ülemaailmse Põllumajandusmuuseumide Assotsiatsiooniga AIMA. Edukas rahvusvaheline koostöö: ühisprojektide läbiviimine, kogemuste vahetamine jms tagab kursisoleku uusimate suundadega museoloogias ning nende rakendamise oma haridus- ja muuseumialases töös.
5.3. Koostöö edendamine Eesti põllumajanduse ja maaelu temaatikaga tegelevate muuseumite, organisatsioonide ja üksikisikutega; nendega ühisprojektide läbiviimine, seminaridel, konverentsidel, messidel osalemine ning kogumis-, uurimis- ja näitusetegevuse arendamine. Osaletud vastastikustel konverentsidel, messidel, näitustel, praktikatel, vahetatakse eksperthinnanguid jm. oskusteavet.
5.4. Jätkatakse uute teadmiste saamiseks, kogemuste vahetamiseks ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks rahvusvaheliste õppereisidega. Toimunud õppereisid kogemuste vahetamise eesmärgil. Tööjõu koolitamine.
5.5. Osaletakse rahvusvahelistes projektides „Põhjamaade leib” ning „Kartul meie teine leib” leitakse võimalusi samalaadseks koostööks. Osaletud edukalt rahvusvahelistes projektides „Põhjamaade leib” ning „Kartul meie teine leib”.
5.6. Arendatakse koostööd sise- ja välismaiste restaureerimis-, digiteerimis- jt teabekeskustega. Rahvusvaheline restaureerimisalane koostöö praktikabaaside arendamisel.

 VI Investeeringute kava aastateks 2011-2015 on toodud Lisas 2.

Lisa 1. Strateegilistele eesmärkidele vastavad mõõdikud ja indikaatorid

(vajalik esitada andmed seisuga 31.12.2010,)

Eesmärk 1

Algtase Sihttase
2009 2011 2012 2013 2014 2015
Mõõdik 1: infrastruktuuri kaasajastamine, hoonete renoveerimine/uusehitused
1/1 – 2010 3/1 2/1 3/1 1 /1
Mõõdik 2:  Maamajanduse- ja museoloogiliste erialade praktikantide arv põllumajandusmuuseumis
18 45 64 89 100 120

 

Eesmärk 2

 

Algtase Sihttase
2009 2011 2012 2013 2014 2015
Mõõdik 1: eesmärgipärane kogumistöö, põhikogude juurdekasv / raamatukogu(Põhikogu kokku 77632; abikogu 7151 säilikut seisuga 31.12.2009)
923/508 841/660 790/726 720/791 76/752 832 / 700
Mõõdik 2: Andmebaasis KVIS ja MuIS kirjeldatud ja dateeritud museaalid / raamatukogu. Teavikud
28 526 / 3489 4000 /2000 5000 / 2100 6000 / 2200 6200 / 2370 7000/ 2700
Mõõdik 3: Restaureeritavate museaalide arv
46 80 120 150 170 200

Eesmärk 3

Algtase Sihttase
2009 2011 2012 2013 2014 2015
Mõõdik 1:  Ilmunud teadusartiklid, teesid / ettekanded
11 14 16 18 20 21
Mõõdik 2:  Muuseumis põllumajandusajalugu õppivate üliõpilaste arv
190 259 275 289 319 330
Mõõdik 3:  Trükised, küsimustikud/konverentsid ja teemapäevad
6 / 4 8/ 6 8 / 7 9 / 8 10/9 11/ 10

 Eesmärk 4 

Algtase Sihttase
2009 2011 2012 2013 2014 2015
Mõõdik 1: Püsiekspositsioonid/ajutised näitused (kohtade arv)rahvusvahelisel tasandil
1  / 24 / 2 1 / 26 / 3 1/27/4 1 /29/5 1/ 29/ 5 1/30/5
Mõõdik 2: Teemakohased muuseumiprogrammid  (kordade arv) osalenud õpilaste arv
/272 /17091 /286/18200 /310/18500 /327/18700 /333/18900 /343/19200
Mõõdik 3: Külastajate arv muuseumis/väljaspool näitustel, programmides, messidel
49400 / 51000 54000 / 60000 57000 / 65000 60000/71000 62000/73000 61000/74000

Eesmärk 5

 

Algtase Sihttase
2009 2011 2012 2013 2014 2015
Mõõdik 1. Erialased koostööprojektid rahvusvahelisel tasemel/muuseumist osalejate arv
4 /7 6/10 8/14 9/16 10/18 11/20
Mõõdik 2: Erialane koolitus töötajatele muuseumis/ väljaspool muuseumi
3 /20 5/27 6/30 7/32 8/33 9/35

Viited

21. sajandi Eesti muuseumid. Arengu põhisuunad 2006–2015.

http://www.kul.ee/webeditor/files/muuseumid/060517_muuseumid_arengu_pohisuunad.doc

Muuseumiseadus. (1996). – Riigi Teataja  I, 3, 24.

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=742417&searchCurrent

 Eesti Põllumajandusmuuseumi arengukava 2006-2011.

http://epm.ee/muuseum/arengukava/

Eesti Põllumajandusmuuseumi põhimäärus. (2007).

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13291221

ICOM muuseumide eetikakoodeks.

http://www.arhitektuurimuuseum.ee/eam/eetikakoodeks.rtf

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala arengukava 2011-2014.

http://www.agri.ee/public/juurkataloog/ARENDUSTEGEVUS/Ministri_kk_70_2010.pdf