header image

Park

Loendur

    P1040575Projekt nr 6146: Ülenurme (mõisa)pargi rekonstrueerimise V etapp „Avariiliste puude sanitaarlõikus, hooldusraie ja ohtlike puude toestus, teekatete rekonstrueerimise lõpetamine ning muru ja uusistutuste rajamine“.

Kestvus: 5.11.2013–15.08.2014 (30.09.2014).

Projektijuht: Merli Sild

Teostus: Roheline Ruum OÜ.

Autorijärelvalve: Artes Terrae OÜ, Sulev Nurme.

Rahastajad:

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus – 20 898 €,

Põllumajandusministeerium – 9000 €.

Finantseering Eesti Põllumajandusmuuseumi omavahenditest – 6079 €.

Projekti eesmärk: Pargis kasvavad avariilised puud ja kuivanud oksad ohustavad pargiala kasutajaid. Antud projekti tegevusi teostatakse vastavalt Ülenurme (mõisa)pargi rekonstrueerimisprojektile. Kogu looduskaitsealusel pargialal tehakse avariilistele puudele sanitaarlõikus, eemaldatakse ohtlikud puud ja toestatakse murdumisohtlikud puud. Ida- ja põhjapoolsel pargialal (mõisahoone ümbruses) viiakse lõpule 2012. a alustatud teekatete rekonstrueerimine: idapoolsel pargialal võetakse üles lagunenud ja liikumisohtlikud betoonplaatid, kõnniteedele paigaldatakse immutatud puitlauast piirded[ev1]  ja pargiallee kaetakse graniitsõelmetega. Põhjapoolsel pargialal  asendatakse jalakäijatele liikumisohtlik asfaltkate betoonkivisillutisega. Muru ja uusistutused rajatakse vastavalt mõisapargi rekonstrueerimisprojektile. Pargiala ja mõisahoone ümbrus muudetakse liiklusvabaks.

P1040572Projektitegevuste käigus on teostatud pargialal avariiliste puude sanitaarraie vastavalt projektile. Seoses talviste-kevadiste tormidega oli vaja teha täiendavat sanitaarraiet kogu pargiala ulatuses.  Projekti käigus eemaldati 10 ohtlikku puud, toestati 4 murdumisohtlikku puud, tehti sanitaarlõikus. Lõpetatud on 2012. a alustatud ida- ja põhjapoolse pargiala rekonstrueerimine: jalakäijatele ohtlikud lagunenud betoon- ja asfaltkatted mõisa peahoone ida- ja põhjapoolses osas on likvideeritud. Häärberist ida pool on rajatud jalakäijatele loodussäästlik graniitsõelmetega allee. Rajatud on muru ja uusistutused mõisahoone põhjapoolse osas. Mõisapargi põhjapoolne osa (mõisahäärberi ümbrus) on rekonstrueeritud vastavalt projektimuudatuse ettepanekule ja järelvalvetööde käigus lisandunud ettepanekutele projekti autorilt. Istutati 5 suurelehelist pärna, 2 hapukirssi, 1 tömbilehine viirpuu, ning 36 tuhkurenela põõsast. Paigaldati sadeveetorustik ning vastavalt järelevalve protokollile paigaldati drenaaži läbiviigu ette maakivimüüri ette täiendav restkaev puhastusvõimaluse tagamiseks ja kevadise pinnavee püüdmiseks. Tööde tegemisel on arvestatud järelevalve ettepanekuid. Projekti autor Sulev Nurme (Arts Terrae OÜ) tellis vastavalt lepingule Ülenurme mõisapargi rekonstrueerimise järelvalvetööd projekti nõuetekohaseks elluviimiseks . Järelevalve lõpp-protokollis on märgitud, et Roheline Ruum OÜ on teinud kõik vajalikud tööd nõuetekohaselt. Projekti tähtajaks lõpetamist takistasid kevadised tugevad vihmad, mis pidurdasid muru rajamist ja teede rekonstrueerimist.

P1040568Rekonstrueerimise tulemused:

  • pargis olevad puud on süsteemselt hooldatud,
  • sanitaarlõikus on tehtud,
  • murdumisohtlikud puud on toestatud,
  • idapoolselt pargialleelt on eemaldatud lagunenud betoonplaadid,
  • põhjapoolselt pargialalt on eemaldatud lagunenud asfaltkate,
  • muru ja uusistutused on rajatud,
  • keskkonnaseisundi parandamiseks on transpordivahenditel pargialal liiklemine keelatud.

P1040107Antud ala rekonstrueerimine tagab looduskaitsealuse pargi ja ajaloolise mõisahoone ümbruse kompositsioonilise terviklikkuse ja ühtsuse. Transpordivahendite liiklemise keeld projektialal tagab pargis elutsevate linnu- ja loomaliikide turvalisuse ning põlispuude säilimise. Ülenurme valla elanikel, muuseumi külastajatel, aga ka Tartu linna elanikel on meeldiv viibida kaunis, keskkonnasõbralikus, esteetilise väljanägemisega looduskaitsealuses pargis. Turismiinfokeskuses on avatud keskkonnateemalised ja Ülenurme mõisa kultuuriloolist väärtust tutvustavad näitused, mis aitavad külastajatel tutvuda looduskaitsetemaatikaga ning kohaliku ajaloo-, kultuuri- ja looduspärandiga. Antud projektitegevuste elluviimine tagab pargiala elusosa turvalisuse ja ohutu elukeskkonna ning tagab pargi infrastruktuuri eesmärgipärase väljaarendamise. Taastatud loodussõbralikud rohealad, rajatud uusistutused, muruterrass ja mõisahoone ümbrusesse rajatud lillepeenrad – see kõik tagab ümbritseva looduskeskkonna täiustamisel keskkonnapuhtuse ja -sõbralikkuse ning sobib ajaloolisse miljöösse. Pargi varasema süsteemse rekonstrueerimise tulemusel on suurenenud tunduvalt pargi ja kogu mõisakompleksi külastajate ja kasutajate arv, mistõttu on väga tähtis kasutada pargi rekonstrueerimisel kvalifitseeritud tööjõudu, mis tagab looduskaitsealuse objekti nõuetekohase säilimise ja vajaliku heakorrastuse ning keskkonnatingimused pargi elusosale. Antud projekti tegevuste elluviimine avaldab soodsat mõju looduskaitsealusele vanale mõisapargile.

Projekt jätkub  30. septembrini 2014.

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas 2012. aastal Eesti Põllumajandusmuuseumile pargi korrashoiuks toetuse summas 4080 eurot.

 

Nimetatud summa eest niideti parki ja oja kaldaid, koristati suvel ja sügisel langenud kuivanud lehti ning oksi, tagati pargiteede pidev korrashoid. Osa lehtedest utiliseeriti ning osa freesiti, et parandada pargialuse rohurinde kasvutingimusi.