header image

Teadusnõukogu

Loendur

Eesti Põllumajandusmuuseumi tööd juhib Eesti Põllumajandusmuuseumi direktori käskkirjaga käskkirjaga nr1-9/6, 30. mail 2011. aastal kinnitatud teadusnõukogu koosseisus:

 • PhD Mare Kõiva – teadusnõukogu esimees, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna juhataja;
 • PhD Aleksei Peterson – teadusnõukogu aseesimees, pensionär;
 • Aivar Aleksejev – Ülenurme vallavanem;
 • Kaire Ilula – Eesti Põllumajandusmuuseumi peavarahoidja- osakonnajuhataja;
 • Monika Jõemaa – C. R. Jakobsoni Talumuuseumi direktor;
 • DSc Juhan Jõudu – Eesti Maaülikooli emeriitprofessor;
 • Liina Kaljula – Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi teadus- ja arendusosakonna peaspetsialist;
 • DSc Lembit Lepasalu Eesti Maaülikooli lektor;
 • Sirje Pärismaa – MTÜ Ilmasilm juhatuse liige;
 • Reet Roop – Põlva Talurahvamuuseumi direktor;
 • knd Tiit Rosenberg – Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor;
 • DSc Olev Saveli – Eesti Maaülikooli emeriitprofessor;
 • MA Merli Sild – Eesti Põllumajandusmuuseumi direktor;
 • Eda Tagamets – Tartu Maavalitsuse avalike suhete peaspetsialist;
 • MA Ilme Tupits – Jõgeva Sordiaretuse Instituudi teadur;
 • MA Ell Vahtramäe – Eesti Põllumajandusmuuseumi teadussekretär;
 • Mare Viiralt – Eesti põllumajandusmuuseumi näituste ja muuseumipedagoogika osakonna juhataja;
 • MA Aret Vooremäe – Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor;
 • Ants Välimäe – Eesti Piimandusmuuseumi direktor.

Põhimäärus

Üldsätted

Eesti Põllumajandusmuuseumi (Põllumajandusmuuseumi) teadusnõukogu on Eesti Põllumajandusmuuseumi teadus- ja arendustegevusega seotud küsimuste otsustamiseks Eesti Põllumajandusmuuseumi direktori käskkirjaga moodustatud nõuandev kogu asukohaga Pargi 4, Ülenurme, Tartu maakond. Nõukogu kasutab Põllumajandusmuuseumi kirjaplanki.

Põhiülesanded

 1. Teeb põllumajandusministrile ettepanekuid Põllumajandusmuuseumi põhimääruse muutmiseks.
 2. Aitab kaasa Põllumajandusmuuseumi teadus- ja arendustööle ning asutuse üldisele arengule
 3. Kinnitab teadusteemad, projektid, grandid ja nende täitmise aruanded.
 4. Kinnitab Eesti Teadusfondi ja riiklike programmide grantide lõpparuanded.
 5. Kinnitab õigusaktides sätestatud korras Põllumajandusmuuseumi korralised teadustöötajad, on esindatud konkursikomisjonis.
 6. Kuulab ära Põllumajandusmuuseumi eelmise aasta tegevusaruande.
 7. Esitab Põllumajandusmuuseumi töötajaid majavälisteks autasustamisteks, auliikmeteks valimiseks ning annab vastavaid soovitusi.

Koosseis

 1. Nõukogu on kuni 25-liikmeline. Liikmete hulgast valitakse nõukogu esimees, kes nimetab kandidaadi aseesimehe kohale.
 2. Põllumajandusmuuseumi esindavad nõukogus teaduse ja kogude osakonna ning näituste ja muuseumipedagoogika osakonna juhatajad. Nõukokku kuulub teadussekretär. Põllumajandusmuuseumi teadusnõukogusse kuulub vähemalt 9 välisliiget, kes esindavad Põllumajandusmuuseumi profiilile vastava erialaga teadustöötajaid, kutseharidust ja muuseume.
 3. Nõukogu koosseisu kinnitab Põllumajandusmuuseumi direktor viieks aastaks.

Töökorraldus

 1. Nõukogu peamiseks töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees või 1/3 nõukogu liikmete nõudmisel.
 2. Nõukogu korraldab koosolekuid vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kaks korda aastas.
 3. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole nõukogu liikmetest.
 4. Nõukogu otsused tehakse lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.
 5. Nõukogu asjaajamine toimub Põllumajandusmuuseumi kaudu.
 6. Nõukogu otsused vormistatakse protokollina. Protokollile kirjutab alla esimees.
 7. Nõukogul on oma meililist. Nõukogu liikmed võivad hääletada e-posti teel.

Lõppsätted

Nõukogu tegevuse lõpetab Põllumajandusmuuseumi direktor, kui see vajadus tuleneb muudatustest Põllumajandusmuuseumi põhimääruses või Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses.

Põhimäärus kinnitatud Eesti Põllumajandusmuuseumi direktori käskkirjaga 23. maist 2006. aastal nr 1-9/33.